TAB ENGLISH CAMP 2019

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

#TAB จัดโครงการ English Camp เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยเน้นทักษะการพูด-ฟัง เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก พร้อมทั้งฝึกประสบการณ์การช่วยเหลือกันแบบบัดดดี้ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันตลอดทั้งกิจกรรม