สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (IHAT PROGRAM)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (IHAT PROGRAM) มีความสุขกับการท่องเที่ยว เดี๋ยวเดียวก็โปร ไทยอโย ของเรามีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง. ทั้งท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง นักศึกษาจะได้สำรวจและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมประสบการ์จริงให้กับนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการนำเที่ยว รวมถึงนักศึกษายังได้เรียนรู้และ ต่างแดน ฝึกทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การโรงแรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยว
อุสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติก
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจเรือสำราญ

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ด้านการท่องเที่ยว
  – ฝึกเทคนิคการนำเที่ยว
  – การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
  – การออกตั๋วโดยสาร
  – มัคคุเทศก์อาชีพ
  – วิทยากรนำเที่ยว

 • ด้านการโรงแรม
  – พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
  -พนักงานบริการ
  – การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ
  -ธุรกิจการบิน
  -การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
  -พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ สปา
  -การฝึกปฏิบัติทาง e-business

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์

งานธุรกิจการท่องเที่ยว

งานด้านการขนส่ง

นักประชาสัมพันธ์

งานโรงแรมและรีสอร์ท

งานธุรกิจการบิน