สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีรวมทั้งการจัดการด้านธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานขององค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์และ   แก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เน้นสร้างผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สามารถเรียนรู้และพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ด้วยการนำหลักการออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก        ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบ User Interface เว็บไซต์ Augmented Reality (AR) และโซเชียลเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ให้การดำเนินธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless Network) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ เป็นต้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจและด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตรงต่อความต้องการขององค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหลักสูตรการเรียนการสอน 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ /ภาคพิเศษ หลักสูตร 3 ปี
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์กราฟิก
กราฟิกดีไซน์
การจัดการอุตสาหกรรม
เกมส์และสื่ออินเตอร์เน็ต

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การใช้โปรแกรม Microsoft, Adobe
 • การจัดการระบบสารสนเทศ
 • การจัดการฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
 • ระบบสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
 • การออกแบบผลงานด้านกราฟิก

 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง
 • การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
 • การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • การผลิตสื่อ/วีดิโอ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมเมอร์

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค

นักออกแบบสื่อ/ตัดต่อสื่อ

นักพัฒนาเว็บไซต์

นักวิเคราะห์และอกกแบบระบบ