News

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 3 เมษายน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี…

ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย…

พิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ…

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ…

#จบ ม.3 แล้วไปที่ไหนดี

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/…

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563…

พิธีรับใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเสถียรเศรษฐ์…

DekTAB หัวในใฝ่ธรรมะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี วันที่…

พิธีไหว้ครู 2563

………………..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร…

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ…

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางสาววรเวียร์ ละมูล พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู…

1 2 3 4 5