สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน มีความพร้อมของอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรม  เน้นให้ผู้เรียนสร้างงาน สร้างรายได้

ความรู้ที่จะได้รับ

  • การออกแบบสื่อดิจิทัล
  • การสร้างสื่อดิจิทลัสำหรับธุรกิจ
  • การใช้โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล
  • การใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (AR) 
  • การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล

  • การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 3 มิติ
  • การถ่ายภาพดิจิทัล
  • การผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล
  • การผลิตกราฟิกส์เคลื่อนไหวและสื่อผสม

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมเมอร์

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค

นักออกแบบสื่อ/ตัดต่อสื่อ

นักพัฒนาเว็บไซต์

นักวิเคราะห์ระบบงาน