สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

การบัญชี
การจัดการ
เศรษฐศาสตร์
การตลาด
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
สารสนเทศ
การจัดการอุตสาหกรรม
ธุรกิจระหว่างประเทศ
บริหารงานบุคคล

ความรู้ที่จะได้รับ

  • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
  • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักบัญชี/การเงิน

ครู/อาจารย์

พนักงานธนาคาร

นักวิเคราะห์ด้านบัญชีการเงิน

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน