ปรัชญา / วิสัยทัศน์

คุณภาพ – คุณธรรม

คุณภาพ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอย่างเป็นเลิศ ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ

คุณธรรม หมายถึง การให้ความรู้และฝึกนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคม

10 ประการสู่คำว่า “คุณภาพ คุณธรรม” 

 1. สถานศึกษา สะอาด ร่มรื่นเหมาะสมกับการเป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ โรงอาหารและบริเวณทั่วไป 
 2. ครู-นักเรียน แต่งกายมีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะเคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ จิตใจอ่อนโยน และมีน้ำใจให้กันและกัน 
 3. อุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนการสอน การทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและจำนวนนักเรียน นักศึกษา มีการจัดระบบระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง 
 4. คู่มือพร้อมสื่อการสอน สมุดใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง 
 5. การควบคุม ดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
 6. ระบบการบริหารต้องมีระเบียบขั้นตอนเป็นแบบแผนและทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้ามีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา
 8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้ และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน
 9. การแสดงออกของครู-นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ
 10. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม

เอกลักษณ์ลักษณ์วิทยาลัย

 “ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี   

อัตลักษณ์วิทยาลัย

“เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเด่น

นโยบายวิทยาลัย                                                                                                                                                

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาคุณภาพของ นักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้และเทคโนโลยีก้าวไกลซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ด้วยจิตสำนึกที่มีความรับผิดชอบของครู-อาจารย์

เป้าหมายของวิทยาลัย

 1. จัดการเรียนการสอนให้ไปตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม 
 2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน 
 3. พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน สภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบรรยายการทำงานให้เป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม 
 5. จัดระบบบริหารและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียน อย่างเต็มที่ 
 6. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านทักษะคุณภาพ จริยธรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
 7. ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้