พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดร. สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรมากกว่า 451 คน สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/ Youtube : TAB Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH Call Center : 035-336335

admin_nimda

September 24, 2020

พิธีรับใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเสถียรเศรษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมีนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีนักเรียน ระดับชั้นปวช. จำนวน 166 คน และนักศึกษาระดับชั้นปวส. จำนวน 226 คน สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/ Youtube : TAB Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH Call Center : 035-336335 คลิกเพือดูรูปภาพทั้งหมด

admin_nimda

September 22, 2020

DekTAB หัวในใฝ่ธรรมะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี วันที่ 16-18 ก.ย. 63 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคีห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา และได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้ สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/ Youtube : TAB Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH Call Center : 035-336335

admin_nimda

September 22, 2020

พิธีไหว้ครู 2563

………………..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร กฤชสินชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรียอุธยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล ………………..จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 21, 2020

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง To be number one เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ วรเวียร ละมูลพัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

admin_nimda

August 18, 2020

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางสาววรเวียร์ ละมูล พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์

admin_nimda

August 13, 2020

VDO DEKTAB 63

การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ นักศึกษาวิชาดิจิทัลมีเดีย ร่วมกับอาจารย์และทีมงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายทำวิดีโอ(ภาพยนต์) เป็นการเรียนรู้เบื้องหลังการถ่ายทำ ได้ความรู้คำแนะนำ ประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือกันต่อไป เพราะTABเชื่อว่าการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด.

admin_nimda

July 23, 2020

วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ประจำปี 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร D วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมทำพิธีกตเวทิตาคุณ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อ THAI-TECH และวงการการศึกษาของชาติ สมดั่งปรัชญาที่ท่านได้ให้ไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

admin_nimda

July 23, 2020

Thai-Tech VLOG Workshop

ในวันที่13,14 และ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Thai-Tech Vlog Workshop โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบทักษะและประสบการณ์การถ่ายทำคลิปวิดีโอแนว Vlog แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแก่วิทยาลัยและเสริมสร้างความรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด เตรียมงาน ถ่ายทำ และ ตัดต่อ พร้อมเคล็ดลับการทำงานจริงจากวิทยากรของศูนย์มีเดีย

admin_nimda

July 16, 2020

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ของคณะครูอาจารย์ TAB โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเป็นผู้เข้าร่วมชั้นเรียน รวมถึงประเมินการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา

admin_nimda

May 11, 2020
1 2 5