สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด

กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการตลาดยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

การตลาด
การประชาสัมพันธ์
การบัญชี
การโฆษณา
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

ความรู้ที่จะได้รับ

  • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
  • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักการตลาด

ครู/อาจารย์

นักการขาย

นักประชาสัมพันธ์

นักโฆษณา

ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ