พันธกิจวิทยาลัย

พันธกิจวิทยาลัย

 1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ด้วยระบบการป้องกันคุณภาพสถานศึกษา
 3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 7 ประการ

 1. แผนการสอน / เทคนิคการสอน / สื่อการสอน
 2. เกมส์ / กิจกรรม
 3. การรายงานหน้าชั้นเรียน
 4. การศึกษาดูงาน
 5. การเชิญวิทยากรบรรยาย
 6. กรณีศึกษา
 7. งานวิจัย

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 5 ประการ

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 3. เวทีแห่งการสร้างสรรค์
 4. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าชีวิต
 5. เสริมสร้างอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญา

พันธกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ 5 ประการ

 1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
 2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 3. การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME’S
 4. การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไป
 5. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์