#TAB A DAY OUT…บินไกลถึงญี่ปุ่น

.สำนักการศึกษาภาคพิเศษร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี, การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-22 ม.ค. 2563

วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน  ครั้งนี้คือด้านเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน