DekTAB หัวในใฝ่ธรรมะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี วันที่ 16-18 ก.ย. 63 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคีห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา และได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/
……………………………….
#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ
…………………………….
Website : http://tab.thai-tech.ac.th/
Youtube : TAB Thai-Tech Channel
Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH
Call Center : 035-336335