DekTAB ตะลุยเกาหลี แดนกิมจิ!

เมื่อวันที่ 2-7 ก.พ. 2563 สาขาการบัญชี เดินทางลัดฟ้าสู่ เกาะเชจูและอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการ “Accounting เปิดประตูสู่อาเซียน”

วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน  ครั้งนี้คือด้านเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน