#Dek TAB กับ ค่ายเกษตร

นักศึกษา  ปวส.1 เข้าค่ายเกษตร ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเกษตรพอเพียง การทำน้ำยาไล่แมลง และปุ๋ยอนินทรีย์