ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/
……………………………….
#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ
…………………………….
Website : http://tab.thai-tech.ac.th/
Youtube : TAB Thai-Tech Channel
Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH
Call Center : 035-336335