วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง To be number one เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ วรเวียร ละมูลพัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน