วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ประจำปี 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร D วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมทำพิธีกตเวทิตาคุณ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อ THAI-TECH และวงการการศึกษาของชาติ สมดั่งปรัชญาที่ท่านได้ให้ไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”