มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร”

.มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร   2 มี.ค. 2563 – จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ โรค “ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำประกันไวรัสโคโรน่า ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้ง 3 วิทยาเขต จำนวน 25,036 คน
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด
 
.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณทางผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในเครือได้ดำเนินการจัดทำประกัน“ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกท่านในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ