ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ของคณะครูอาจารย์ TAB โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเป็นผู้เข้าร่วมชั้นเรียน รวมถึงประเมินการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา