พิธีไหว้ครู 2563

………………..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร กฤชสินชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรียอุธยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
………………..จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ