พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันนี้ 24 มกราคม 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจกับสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความต้องการ พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อประสานความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อไป

ก่อนจบการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จะได้รับทั้งประสบการณ์การทำงานอย่างเต็มที่ี ความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคต