ประชุมผู้ปกครอง

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 – 27  ตุลาคม  2562

ท่านผู้อำนวยการได้แจ้งข้อมูล แนวทางการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 2/2562 และเป็นประธานมอบโล่ห์เกียรติคุณจาก ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ของภาคเรียนที่ 1/2562