สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (IHAT Program)

มีความสุขกับการท่องเที่ยว เดี๋ยวเดียวก็โปร ไทยอโย ของเรามีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง. ทั้งท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง นักศึกษาจะได้สำรวจและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมประสบการ์จริงให้กับนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการนำเที่ยว รวมถึงนักศึกษายังได้เรียนรู้และ ต่างแดน ฝึกทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น
 

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การจัดการท่องเที่ยว
 • อุสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การจัดการโลจิสติก
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจเรือสำราญ

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ด้านการท่องเที่ยว
  -ฝึกเทคนิคการนำเที่ยว
  -การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
  -การออกตั๋วโดยสาร,
  -มัคคุเทศก์อาชีพ
  – วิทยากรนำเที่ยว
 • ด้านการโรงแรม
  – พนักงานต้อนรับส่วนหน้า -พนักงานบริการ
  – การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ -ธุรกิจการบิน
  -การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
  -พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ สปา
  -การฝึกปฏิบัติทาง e-business

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์

งานธุรกิจการท่องเที่ยว

งานด้านการขนส่ง

ธุรกิจเรือสำราญ

งานโรงแรมและรีสอร์ท

งานธุรกิจการบิน