สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะด้านมัคคุเทศก์ และงานบริการ  สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการณ์  สามารถที่ปฏิบัติงานได้จริง  โดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีวิทยากรมืออาชีพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษา เป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ  ในอนาคต ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย  โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านมัคคุเทศก์ และใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุ่น ในการสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี 

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การจัดการท่องเที่ยว
 • อุสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การจัดการโลจิสติก
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจเรือสำราญ

ความรู้ที่จะได้รับ

 • มีทักษะด้านมัคคุเทศก์สามารถนำชมแหล่งท่องเที่ยว และนำเสนอขายรายการนำเที่ยวได้
 • การจัดการด้านการโรงแรม
 • การจัดการธุรกิจ MICE
 • จัดตั้งบริษัททัวร์ สามารถจัดทริปท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ในการสื่อสารได้
 • การรับจองที่พัก/ออกตั๋วโดยสารต่างๆ/จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  (E-Ticket)       

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์

งานธุรกิจการท่องเที่ยว

งานด้านการขนส่ง

ธุรกิจเรือสำราญ

งานโรงแรมและรีสอร์ท

งานธุรกิจการบิน