ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ 

..

ระดับชั้น ปวช.1 ระดับชั้น ปวช.2  ระดับชั้น ปวส.1  ระดับชั้น ปวส.1 (อ)
ปวช.1/1 ปวช.2/1 ปวส.1/1 ปวส.1/1
ปวช.1/2  ปวช.2/2 ปวส.1/2 ปวส.1/2
ปวช.1/3 ปวช.2/3 ปวส.1/3 ปวส.1/3
ปวช.1/4 ปวช.2/4 ปวส.1/4 ปวส.1/4
ปวช.1/5  ปวช.2/5 ปวส.1/5 ปวส.1/5
ปวช.1/6 ปวช.2/6 ปวส.1/6 ปวส.1/6
ปวส.1/7
ปวส.1/8

……………………………………………