สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • การบัญชี
 • การจัดการ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การตลาด
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์
 • สารสนเทศ
 • การจัดการอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • บริหารงานบุคคล

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักบัญชี/การเงิน

ครู/อาจารย์

พนักงานธนาคาร

นักวิเคราะห์ด้านบัญชีการเงิน

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน